AGB

Terms & condition incl. Socialmedia cooperation and shops condition:

https://m.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou:
Austo Spol Slavik Immobilien Consulting s.r.o / GmbH (Hlavná spoločnosť)
Coronaholic Shop (Onlineshop) Táto spoločnosť tiež patrí do spoločnosti
IČO: 17327989
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=26149&SID=2&P=0
DIČ: SK2020803653
So sídlom (korešpodenčná adresa):
Adressat prevádzky (slúži aj na vrátenie tovaru):
Zamocka 30
81101 Bratislava
Kontaktné údaje:
Email: office@coronaholic.shop
Tel.kontakt: +436641557250
www.coronaholic.shop
(ďalej len „predávajúci“ Coronaholic Shop) 
I. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho Coronaholic Shop a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese www. coronaholic.shop (ďalej len „online obchod“).

1. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú súčasťou kúpnej zmluvy. Akákoľvek iná dohoda v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci používaním webového rozhrania online obchodu online obchodu Coronaholic a potvrdením záväznej objednávky súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

5. Podľa manuálneho merania je rozdiel 2-3%. Pred zakúpením položky si pozorne skontrolujte veľkosť.

6. Upozorňujeme, že mierny farebný rozdiel by mal byť prijateľný kvôli svetlu a obrazovke. 

7. Zodpovednosť za všetky tlačové chyby a opomenutia je vylúčená.

8. Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vady. Tento produkt vyrobili výrobné spoločnosti, ktoré nepochádzajú z Coronaholic. 

9. Taktiež nepreberáme žiadnu zodpovednosť za rôzne alergie, ktoré by zákazník mohol dostať.

10. Skutočné farby produktu sa môžu líšiť od farieb zobrazených na vašom monitore.

11. Pre kontrolu, či vybraný textil spĺňa vaše predstavy typom, strihom a farbou, odporúčame objednať si vzorku.

12. Coronaholic Shop nezodpovedá za farebné odchýlky textilu spôsobené výrobcom v dôsledku dodania inej šarže textilu.II.

Informácie o produkte

Informácie o tovare, spôsobe potlače, vrátane cien každého druhu tovaru a jeho hlavných vlastnostiach nájdete v katalógu online obchodu.

Informácie o tovare zahŕňajú aj informácie o jeho zaobchádzaní.

Prezentácia tovaru obsiahnutá v katalógu internetového obchodu má informačný charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na tento tovar.

Tovar je zabalený v uzavretých plastových vreciach, aby sa počas prepravy nezhoršil.

Predchádzajúca neprekonateľná zodpovednosť za kompatibilitu produktu s obsahom výrobku od kupujúceho. Kupujúci musia určiť alebo zistiť svoju toleranciu prostredníctvom poskytnutého opisu materiálu.

III.

Informácie a ceny

Ceny tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Ceny sú zverejnené v internetovom obchode vrátane nákladov na zabalenie a doručenie tovaru. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný na území Slovenskej republiky.

Zľavy z kúpnej ceny tovaru sú možné iba po konzultácii s predávajúcim. Pri objednávke nad 150 EUR je poštovné zdarma. Konečná cena objednávky je vždy pred odoslaním uvedená na objednávkovom formulári.

Naša spoločnosť nie je platcom DPH.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


IV.
Objednávka (uzatvorenie kúpnej zmluvy)

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávky v internetovom obchode výberom tovaru kupujúcim, vrátane úplného vyplnenia objednávkového formulára a jeho zaslania predávajúcemu. Kupujúci je povinný údaje v objednávke zadať úplne, správne a správne, inak je objednávka neplatná.
Kupujúci znáša náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory).

Kupujúci objednáva tovar vyplnením objednávkového formulára nasledujúcim spôsobom:

Kupujúci pri objednávke vyberie tovar v určenej farbe, veľkosti a modeli, počte položiek, spôsobe platby a dodania.
vybraný objednaný tovar je priebežne ukladaný v nákupnom košíku, kupujúci má v priebehu nákupu možnosť zmeniť svoj výber, objednať ďalší tovar a kontrolovať si priebežne cenu nákupu vrátane cien jednotlivých položiek, prípadne zrušiť nákup, pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. pred prevzatím tovaru. To však neplatí pre tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
Každá objednávka je evidovaná v účtovnom systéme a ku každej objednávke bude vystavený daňový doklad.
V.
Platobné podmienky

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru od našej spoločnosti podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č .
SK94 8370 0000 0023 0167 0218 , OBKLSKBA vedený v Oberbank (ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky).
Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány (Dostaňte tieto informácie z platobných možností)
Informácie o dobierke po prijatí tovaru,
v hotovosti na osobné vyzdvihnutie a telefonické stretnutie,
v hotovosti alebo kreditnou kartou na osobný odber v dodacích miestach pošty
Platba v hotovosti je možná iba v meine EUR.
Bezhotovostný prevod platbou vopred je podmienkou pri objednávkach zo zahraničia s doručením mimo územia Slovenskej republiky.
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splV prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 1 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Pri platbe prostredníctvom platobného systému sa kupujúci riadi pokynmi poskytovateľa elektronických platieb.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
Na účely evidencie tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pri platbe v hotovosti pokladničný doklad.
- bezhotovostne prevodom na bankový   účet  predávajúceho č….., vedený u…..
- bezhotovostne platobnou kartou
- bezhotovostne prevodom na účet -         predávajúceho prostredníctvom platobnej   brány….,
- dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
- v hotovosti alebo platobnou kartou pri   osobnom odbere na prevádzke,
- v hotovosti alebo platobnou kartou pri   osobnom odbere na výdajni zásielok.
V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. 

VI.
Dodacie podmienky

Tovar sa dodáva kupujúcemu podľa jeho výberu v objednávkovom procese:
Na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, a.s., alebo kuriérom Slovenskej pošty, a.s. Rakúska pošta je tiež možná, možné by bolo aj iné doručenie (v závislosti od krajiny doručenia - môžu byť vyššie náklady na dopravu) alebo osobné doručenie po dohovore. Coronaholic Shop obvykle dodáva objednaný tovar kupujúcemu do 7 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od času potrebného na výrobný proces a možností kapacity. Podnik Coronaholic je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr 30 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia objednávky.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti od druhu zásielky a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. Ak je druh prepravy dohodnutý na základe inej požiadavky. Nákladyna dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe inej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Pre dodržanie dodacích lehôt predávajúcim je určujúci deň odoslania (odovzdanie tovaru na prepravu Slovenskej pošte, a.s., alebo zmluvnému dopravcovi a pod.) tovaru kupujúcemu, predávajúci si teda splní svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej dodacej lehote kupujúcemu týmto dňom, t.j. dňom odoslania tovaru kupujúcemu.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Po spracovaní objednávky predávajúcim dostane kupujúci e-mail a SMS upozornenie na dostupnosť tovaru.
Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť balenia tovaru a v prípade vád ihneď informovať prepravcu. V prípade porušenia balenia, ktoré naznačuje neoprávnený vstup do zásielky, nemusí kupujúci zásielku prevziať od prepravcu.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
V prípade osobného odberu neuskutočneného do 6 pracovných dní, ktorý nebol uhradený vopred bude objednávka automaticky stornovaná. V prípade nutnosti predĺženia rezervácie objednávky môže kupujúci kontaktovať našu spoločnosť e-mailom alebo telefonicky.
Mimo územia Slovenskej republiky objednávka prostredníctvom služieb Slovenskej pošty v rámci aktuálneho cenníka v závislosti od krajiny, rozmerov a hmotnosti objednaného tovaru (https://www.posta.sk/sluzby/balik-svet), ako aj doručené Rakúskou poštou (www.post.at) alebo DHL (www.dhl.de).
V prípade, že tovar alebo oznámenia neboli dodané kupujúcemu v stanovenej dodacej lehote, je kupujúci oprávnený telefonicky kontaktovať našu spoločnosť. Tel. Č .: +436641557250 alebo vaša zásielka alebo dohodnutá prepravná spoločnosť. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane poštovného, ​​ale pôvodne preberá tovar. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru alebo v čase, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale neurobil tak v rozpore s kúpnou zmluvou.
Tovar je kupujúcemu dodaný:

- na adresu určenú kupujúcim v objednávke
- prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
- osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
VII.
Ochrana osobných údajov
Nakupovať prostredníctvom internetového obchodu môžete s registráciou alebo prostredníctvom internetovej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných údajov na vybavenie objednávky a doručenie tovaru je dobrovoľné a pre nás je ochrana súkromia zákazníkov záväzná. Bližšie informácie k tejto problematike podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sú dostupné v samostatnej časti nášho internetového obchodu na stránke www.coronaholic.shop. 
Na objednávky v hodnote nižšej ako 50 Eur sa pri expedícii tovaru neposkytuje žiadna záruka. Náklady na doručenie môžu byť odoslané bez čísla zásielky! Len so súhlasom zákazníka a akceptovaním dodatočných nákladov zákazníkom je možné dohodnúť poistenie prepravy a sledovacie číslo! 
VIII.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy u dodávky tovaru, ktorý mu bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy dostupnom na stránke www.coronaholic.shop a súčasne o zaslaní odstúpenia upovedomí predávajúceho na jeho e-mailovú adresu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie písomnosti elektronickou cestou na e-mailovú adresu kupujúceho.
Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, nepoužité, neopotrebený a neznečistený. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare si predávajúci môže uplatniť súdnou cestou.
Odoslaný tovar nesmie byť kupujúcim vrátený na dobierku, pretože takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredaniazásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, alebo ak kupujúci požaduje potlačiť vlastný vzor, ku ktorému nemá príslušné povolenie, a ktorý porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
IX.
Nesprávne práva na výkon

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je po prijatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
Má tovar vlastnosti dohodnuté stranami alebo opísané výrobcom?
Tovar je vhodný na účel uvedený predávajúcim na jeho použitie alebo sa bežne používa pre tovar tohto typu.
Tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutého vzoru alebo modelu, ak bola kvalita alebo dizajn určená v súlade s dohodnutým vzorom alebo modelom.
- tovar je v primeranom množstve alebo hmotnosti a - tovar spĺňa zákonné požiadavky. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu tlače výrobcu alebo výrobnej spoločnosti. Kvalita tlače sa môže mierne líšiť v závislosti od produktu, a preto vás informujeme o vyššie uvedených bodoch.
Záruka na ponúkaný tovar zaniká po obdržaní a právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na 14 dní.
Kupujúci musí predávajúcemu prípadné vady tovaru alebo služby vytknúť písomne. Reklamácia urobená ústne vyžaduje k svojej účinnosti písomné potvrdenie, inak sa na ňu nebude prihliadať.
Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je priložená pri každej zásielke.
Reklamácia nie je opodstatnená za vady spôsobené opotrebením tovaru, alebo jeho obvyklým užívaním.
Predajca nezodpovedá za kvalitu tlače výrobcu alebo výrobcu, pretože v závislosti od produktu sa môžu v tlači vyskytnúť malé zmeny. Z tohto dôvodu nie sú zahrnuté výnosy, nároky, nároky na náhradu škody a výnosy spoločnosti. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu a právo na vrátenie peňazí.V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
Ak die o vadu, ktorú je možné odstrániť:
Bezplatné odstránenie vady tovaru,
výmenu tovaru za nový tovar,
ak die o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
primeranú zľavu z kúpnej ceny,
odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho prípadnú vadu tovaru sám odstrániť alebo nechať odstrániť treťou osobou. V prípade neodborného odstránenia vady tovaru všetky záruky predávajúceho zanikajú.
Predávajúci je povinný prijať reklamácie e-mailom na adrese office@coronaholic.shop. Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil právo, aký je obsah reklamácie a aký druh spracovania reklamácie kupujúci potrebuje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Sťažnosť alebo písomný dôvod.
Riešenie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa reklamácie. Neúspešné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vymeniť tovar za nový tovar.
Predávajúci bude informovať kupujúceho o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie.
Kupujúci nemá právo na vadné plnenie, ak kupujúci vedel, že vec bola chybná pred prevzatím veci alebo ak kupujúci sám spôsobil vadu nesprávnym použitím alebo starostlivosťou. Kupujúci je povinný riadiť sa pokynmi predávajúceho o starostlivosti o textílie, ktoré sú dostupné na webovej stránke. Kupujúci prehlasuje, že táto stránka (symboly pre údržbu a údržbu textílií) mu poskytuje komplexné informácie o type údržby objednaného tovaru.
Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o práva vyplývajúce z vád plnenia, vychádzajú z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Novelizovaný Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Zmenené a doplnené znenie Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak reklamačné konanie končí odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo opravou, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou žiadosťou o prevzatie služby alebo jej odôvodneným odmietnutím.
X.
Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu po vzájomnej dohode doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
XI.
Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. Mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .
XII.
Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Spoločnosť Coronaholic Shop si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok umiestnením na internetovej stránke www.coronaholic.shop.
K zmluvným podmienkam sa prikladá vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a protokol o sťažnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.5.2020. Nájdete ho aj na našej domovskej stránke www.coronaholic.shop. 

PODMIENKY
Podmienky služby
Informácie o cookies
Vyhlásenie o autorských právach
Spracovanie osobných údajov
Protokol o sťažnosti
Zrušenie zmluvy
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
o nás
Kontakt
FAQ
platba a poštovné
Textilná úprava
Copyright © 2020 Coronaholic Shop